Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

 1. Laatst bijgewerkt op

Algemeen


De wet op de Belgische nationaliteit omvat een waaier van bepalingen over de toekenning van de nationaliteit (bv. door geboorte), de verkrijging (bv. door naturalisatie), het verlies (bv door vrijwillige verkrijging van een vreemde nationaliteit voor 10 juni 2007) en de herkrijging. 

Voor uitgebreide inlichtingen kunt u terecht op de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Elke individuele situatie moet afzonderlijk onderzocht worden. Aarzel daarom niet om contact op te nemen met de Ambassade of het Consulaat-generaal in de VS en in België met uw gemeente. Hierna volgen richtlijnen voor een aantal bijzondere gevallen die het meest van belang zijn voor de Belgen die in de VS verblijven. Het is echter mogelijk dat er nog andere speciale omstandigheden zich voordoen die hieronder niet vermeld zijn. 

Indien u inlichtingen wenst over de Amerikaanse nationaliteit en het bezit van meerdere nationaliteiten, gezien vanuit een Amerikaans standpunt, kunt u deze webpagina van het U.S. Department of State bezoeken. 


Toekenning van de Belgische nationaliteit aan een kind 


(artikel 8 § 1 - 2°b van de nationaliteitswet) 

Wanneer u zelf niet in België bent geboren, zijn uw kinderen geboren in het buitenland, niet automatisch Belg bij de geboorte. Wilt u graag de Belgische nationaliteit toekennen, dan dient u als Belgische ouder een verklaring af te leggen voordat uw kind 5 jaar wordt. 

U legt deze verklaring van toekenning af in persoon op de Belgische consulaire vertegenwoordiging die bevoegd is voor de plaats waar u woont. 
 

Voor te leggen documenten: 

 • Integrale kopie van de geboorteakte van uw kind.. 

 • De betaling via gecertificeerde check of postwissel (money order), uitgeschreven aan "Consulate General of Belgium" of "Embassy of Belgium". In Washington kan u ook met een kredietkaart betalen, door het "Credit Card Authorization Form (PDF, 263.57 KB)" bij uw aanvraag te voegen. De prijslijst vindt u hier.

 • Bewijs van hoofdverblijfplaats in het rechtsgebied van de consulaire post (bv. kopie rijbewijs, huurcontract, W2, E1040,...) 

 • Een kopie van een identiteitsdocument met foto van het kind (bv. paspoort) 

 • Een gelegaliseerde kopie van de groene kaart of het Amerikaans naturalisatiecertificaat van de Belgische ouder.

Deze documenten moeten ten laatste 6 weken voor de 5de verjaardag voorgelegd worden. 

Voorwaarden waaraan deze documenten moeten voldoen: 

 • De documenten mogen op de datum van indiening niet ouder zijn dan 6 maanden. 

 • Alle documenten afgegeven door Amerikaanse autoriteiten, moeten voorzien zijn van de apostille en van een beëdigde vertaling in het Duits, Frans of Nederlands, eveneens voorzien van een apostille.

 • De legalisaties en vertaalkosten zijn ten laste van de aanvrager. Gebeuren de beëdigde vertalingen in de VS, dan wordt de handtekening van de vertaler gelegaliseerd door een "Notary Public". Het document moet ook voorzien worden van een apostille. Voor een lijst van vertalers in de VS gelieve de website van de "American Translators Association" te raadplegen. 
   

Juridisch gevolg 


Uw kind wordt Belg op het ogenblik van de verklaring. U kan op diezelfde dag het formulier voorleggen voor de inschrijving in de consulaire registers (ondertekend door beide ouders) en een paspoort aanvragen mits voorlegging van de vereiste stukken.

 

Verlies, behoud en herkrijging van de Belgische nationaliteit


Op deze webpagina van de FOD Buitenlandse Zaken staat uitgebreid uitgelegd wanneer u de Belgische nationaliteit kan verliezen, en hoe u deze kan proberen herkrijgen. 

Een Belg geboren in het buitenland verliest hun Belgische nationaliteit op de dag dat ze 28 jaar worden, als die:

 • In het buitenland werd geboren na 1 januari 1967
 • En in België geen hoofdverblijfplaats heeft gehad tussen 18 en 28 jaar.
 • En niet in het buitenland werkt voor de Belgische regering of voor een onderneming of organisatie naar Belgisch recht.
 • En tussen uw 18de en 28ste verjaardag geen behoudsverklaring heeft afgelegd bij de Belgische consulaire beroepspost waarbij u ingeschreven bent in het consulaire bevolkingsregister in het buitenland
 • En u een of meer andere nationaliteiten bezit
 • En de Belgische nationaliteit niet vrijwillig verworven heeft na 18 jaar.

Indien u op 12 juli 2018 nog geen 28 jaar oud was en indien u een Belgische identiteitskaart of Belgisch paspoort aangevraagd en gekregen heeft tussen uw 18de en 28ste verjaardag, verliest u de Belgische nationaliteit niet wanneer u 28 jaar wordt, zelfs als u beantwoordt aan alle andere voorwaarden voor nationaliteitsverlies opgesomd hierboven.

   

Kinderen die uit een draagmoeder worden geboren 


De huidige Belgische wetgeving behandelt de kwestie van het draagmoederschap of van kinderen geboren uit een draagmoeder, momenteel niet. 

Ten gevolge van dit juridisch vacuüm ziet de Belgische federale overheid zich genoodzaakt om geen enkel rechtsgevolg te erkennen aan buitenlandse documenten die in dit kader werden opgemaakt (geboorteakte, vonnis, …). 

Dit geldt zelfs indien de buitenlandse wettelijk procedure nauwgezet gevolgd werd en de documenten behoorlijk gelegaliseerd of geapostilleerd werden voor gebruik in België. Wat in het buitenland rechtsgevolgen creëert, wordt niet automatisch erkend in de Belgische interne rechtsorde. 

Als een Belgische burger besluit om in het buitenland een procedure voor draagmoederschap te volgen, zal de Belgische federale overheid weigeren om het vader- of moederschap van rechtswege te erkennen, zelfs indien de lokale wetgeving gevolgd werd. 

Gezien de bevoegdheden van eenieder en voor de redenen hierboven opgesomd, volgt hieruit dat: 

 • geen Belgisch paspoort, ook geen voorlopig paspoort, door de FOD Buitenlandse Zaken zal worden afgegeven aan een kind geboren uit een draagmoeder; 

 • geen enkel laissez-passer noch visum, door de Dienst Vreemdelingenzaken zal worden uitgereikt aan een kind geboren uit een draagmoeder. 

Bij gebrek aan een mogelijkheid om een reisdocument te verkrijgen dat het kind, geboren uit een draagmoeder, toelaat om te reizen zullen de wensouders zich moeten richten tot de bevoegde Belgische rechtbank. 

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u met ons contact opnemen.